Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “PATA Finance” (turpmāk – PATA Finance), reģ.Nr. 40203271705, juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, tālr.  +371 26 677 726., e-pasts:  info@patafinance.lv.

PATA Finance, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā PATA Finance apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. PATA Finance Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko tā veic.

Personas datu apstrādes nolūki

PATA Finance var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem mērķiem:

  • lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes likuma normu ievērošanu;
  • potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
  • lai pilnveidotu apkalpošanas servisu;
  • pakalpojumu sniegšanas darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumu slēgšanai un līgumsaistību izpildei);
  • lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju ar Jums;
  • lai PATA Finance objektos drošības nolūkos veiktu videonovērošanu. PATA Finance organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un PATA Finance vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, PATA Finance interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus PATA Finance par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

  • personīgi rakstveidā iesniedzot PATA Finance birojā Rīgā, Cēsu ielā 14, LV-1012, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu:

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu dzēšanu vai labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

PATA Finance veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu PATA Finance birojā Rīgā, Rīgā, Cēsu ielā 14, LV-1012, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@patafinance.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā brīdī varam atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas mūsu mājas lapā www.patafinance.lv un aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google serveros. Lai redzētu un pārskatītu Google privātuma politiku un to, kā tā attiecas uz Google Analytics, apmeklējiet https://support.google.com/analytics/answer/6004245.